Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1

obchodní společnosti 4 pokoje s.r.o IČ: 05307848

 

 

 1. Výklad pojmů

 

Níže uvedené pojmy mají pro účely těchto obchodních podmínek následující význam:

 1. Podmínky“ – tyto obchodní podmínky,
 2. OZ“ – zákona č. 89/2012 Sb., občanská zákoník, v účinném znění,

Prodávající“ – obchodní společnost 4Pokoje s.r.o IČ: 05307848 se sídlem Brno - Brno-město, Vachova 45/6, PSČ 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 94635 C, e-mail: info@nadomadobry.cz, tel.: +420 730 596 840,

 • Kupní smlouva“ - kupní smlouva ve smyslu ustanovení § 2079 a následujících zákona OZ, uzavřená mezi Prodávajícím, a třetí osobou, jakožto kupujícím, jejímž předmětem je závazek Prodávajícího dodat kupujícímu movitou věc ze sortimentu zboží Prodávajícího,
 1. Kupující“ – třetí osoba, která v postavení kupujícího uzavřela s Prodávajícím Kupní smlouvu,
 2. Stránky“ – internetové stránky Prodávajícího na adrese shop.nadomadobry.cz, obsahující elektronický obchod,
 3. Zboží“ – movité věci nabízené Prodávajícím ke koupi v elektronickém obchodě na Stránkách,
 • Kupní cena“ – kupní cena Zboží,
 • Objednávka“ – přijetí nabídky na uzavření Kupní smlouvy učiněné Kupujícím prostřednictvím Stránek,
 1. Košík“ – oddíl Stránek určený k učinění Objednávky obsahující (a) potvrzení výběru Zboží, (b) formulář pro vyplnění údajů Kupujícího a (c) potvrzení odeslání Objednávky, zobrazující druh, množství a Kupní cenu Zboží zvoleného Kupujícím,
 2. Účet“ – bankovní účet Prodávajícího uvedený na Stránkách a případně v potvrzení Objednávky,
 3. Doručovací den“ – den doručení Zboží Kupujícím Prodávajícímu ve smyslu odst. 5.2. Podmínek,
 • Záruka“ – závazek Prodávajícího, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k obvyklému účelu jeho použití a že si zachová své obvyklé vlastnosti,
 • Doručovatel“ – osoba pověřená Prodávajícím k doručení a předání Zboží Kupujícímu,
 • DPH“ – daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
 1. Osobní údaje“ - osobní údaje fyzické osoby umožňující její identifikaci ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).

 

 1. Uzavření Kupní smlouvy

 

 • Prodávající činí nabídku na uzavření Kupní smlouvy tím, že na Stránkách zveřejní specifikaci druhu, provedení a kupní ceny Zboží, jehož prodej může být předmětem Kupní smlouvy.
 • Kupní smlouva je uzavřena tím, že Kupujícímu učiní Objednávku, čímž přijme nabídku Prodávajícího na uzavření Kupní smlouvy učiněnou ve smyslu odst. 2.1. Podmínek.
 • Objednávku Kupující učiní stisknutím příslušných softwarových tlačítek na Stránkách následovně:
 1. u jedné nebo více položek druhů a Zboží na Stránkách zvolí možnost vložit tyto položky Zboží do Košíku a stiskne tlačítko „Do Kabele“ nebo „Vložit do Kabele“, které jej přesměruje do Košíku,
 2. v Košíku zkontroluje jím zvolený výběr druhů, provedení a množství Zboží, na které má zájem učinit Objednávku,
 3. v Košíku vyplní všechny Prodávajícím požadované údaje Kupujícího,
 4. v Košíku zvolí způsob zaplacení Kupní ceny,
 5. v Košíku potvrdí odeslání Objednávky.
  • Prodávající odešle Kupujícímu e-mailovou zprávu obsahující potvrzení Objednávky, a to v den učinění Objednávky.
  • Kupující bere na vědomí, že Prodávající prodává zboží pouze koncovým zákazníkům, spotřebitelům, za účelem přímé spotřeby Zboží a neprodává tak Zboží za účelem jeho dalšího prodeje.
  • Prodávající je oprávněn částečně odstoupit od Kupní smlouvy v rozsahu toho Zboží, které není schopen Kupujícímu dodat v Doručovací den, o tom, je povinen Kupujícího vyrozumět před uplynutím lhůty k doručení Zboží.

 

 • Zaplacení Kupní ceny

 

 • Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu před dodáním Zboží, a to jedním z následujících způsobů dle volby Kupujícího označené na Stránkách v Košíku:
 1. prostřednictvím platební brány GoPay při učinění Objednávky,
 2. bezhotovostní platbou na Účet,
 3. v hotovosti při převzetí Zboží,
 4. platební kartou při převzetí Zboží.

Prodávající je oprávněn dočasně omezit nebo zrušit jeden nebo více ze shora popsaných způsobů zaplacení Kupní ceny Zboží, o čemž je povinen bezodkladně informovat Kupujícího, byl-li omezen nebo zrušen jím zvolený způsobů zaplacení Kupní ceny.

 • Zaplacením kupní ceny Zboží dle odst. 3.1. bod a) a b) Podmínek se rozumí připsání kupní ceny Zboží na Účet.
 • Prodávající zašle Kupujícímu daňový doklad, kterým bude vyúčtována Kupní cena, ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne předání Zboží Kupujícímu.
 • Prodávající je plátcem DPH, proto je Prodávajícím v rámci Kupní ceny účtována sazba DPH, a to ve výši dle právních předpisů účinných ke dni učinění Objednávky. Na Stránkách je u každé z položek Zboží uvedena Kupní cena včetně DPH.
 • Součástí Kupní ceny jsou náklady na dodání Zboží Kupujícímu.
 • Prodávající si vyhrazuje ke Zboží vlastnické právo, tj. Kupující se stane vlastníkem Zboží teprve úplným zaplacením Kupní ceny.
 • V případě, že Kupující platí Kupní cenu Zboží popsaného v odst. 4.1. Podmínek předem způsobem dle odst. 3.1. a) nebo b) Podmínek, bere Kupující na vědomí, že Kupní cena tohoto Zboží je přibližná, s tím, že skutečná Kupní cena tohoto Zboží se od přibližné Kupní ceny může lišit v závislosti na odchylce skutečného množství tohoto Zboží od jeho přibližného množství uvedeného v Objednávce. Skutečná Kupní cena tohoto Zboží bude Kupujícímu vyúčtována v závislosti na skutečném množství dodaného Zboží, o čemž bude Kupující informován v Doručovací den.
 • V případě, že se Kupní cena bude lišit od částky zaplacené Kupujícím na základě Objednávky dle odst. 3.1. a) nebo b) Podmínek, a to jak (i) z důvodu uvedeného v odst. 3.7. Podmínek nebo (ii) z důvodu, že Prodávající dle odst. 2.6. Podmínek částečně odstoupil od Kupní smlouvy v rozsahu určitého Zboží, pak:
 1. nedoplatek na Kupní cenu se Kupující zavazuje zaplatit některým ze způsobů dle odst. 3.1. bod c), d) Podmínek,
 2. přeplatek na Kupní cenu se Prodávající zavazuje vrátit bezhotovostní platbou na bankovní účet Kupujícího, z něhož mu byla poukázána platba na Kupní cenu, a to do sedmi (7) dnů ode dne převzetí Zboží Kupujícím.

 

 1. Specifika Zboží

 

 • Kupující bere na vědomí, že u některých druhů Zboží nelze na Stránkách jejich množství, zejména co do hmotnosti, stanovit přesně, a to z důvodu neoddělitelnosti nebo ztížené oddělitelnosti jednotlivých kusů nebo balení Zboží (např. maso, ovoce, zelenina, apod.). Tyto druhy Zboží jsou na stránkách označeny údaji (a) Kupní ceny za určité množství Zboží a (b) přibližného množství Zboží v jednom (1) kusu nebo balení Zboží. Z výše popsaných důvodů může být při objednání výše popsaného Zboží dodáno Kupujícímu takové množství Zboží, které se bude odlišovat od přibližného množství tohoto Zboží uvedeného na Stránkách. Odchylka množství skutečně dodaného Zboží od přibližného množství objednaného Zboží uvedeného na Stránkách o velikosti do deseti procent (10 %) se nepovažuje za vadu množství Zboží a není důvodem pro odstoupení od Kupní smlouvy.
 • Kupující bere na vědomí, že Zboží v podobě alkoholu a tabákových výrobků je ze zákona zakázáno prodávat osobám mladším osmnácti (18) let. S Kupujícím, který v době učinění Objednávky nedovršil věk osmnáct (18) let nebude Kupní smlouva ohledně výše popsaného Zboží učiněním Objednávky uzavřena. Kupující je v případě objednání výše popsaného druhu Zboží povinen před jeho převzetím prokázat Doručovateli svůj věk, a to předložením dokladu totožnosti. Nesplní-li Kupující výše popsanou povinnost, je Doručovatel oprávněn odmítnout předat Kupujícímu výše popsané Zboží a Prodávající je oprávněn od Kupní smlouvy v rozsahu závazku k dodání tohoto druhu Zboží odstoupit.

 

 1. Dodání Zboží

 

 • Prodávající splní svůj závazek dodat Zboží dle Kupní smlouvy doručením Zboží na doručovací adresu zadanou Kupujícím v rámci učinění Objednávky, a to prostřednictvím Doručovatele.
 • Prodávající doručuje Zboží v Doručovacích dnech, kterými jsou v každém kalendářním týdnu dny úterý a čtvrtek. V případě, že na některý ze shora popsaných dnů vychází den pracovní klidu nebo státní svátek, pak se tento den za Doručovací den nepovažuje.
 • Prodávající doručí Zboží Kupujícímu v nejbližším Doručovacím dnu po současném (a) učinění Objednávky a (b) zaplacení Kupní ceny, byl‑li Kupujícím zvolena způsob zaplacení dle odst. 3.1. bod a) nebo b) Podmínek. Budou-li výše popsané podmínky splněny poději než jeden (1) pracovní den před nejbližším Doručovacím dnem, doručí Prodávající Zboží Kupující v následující Doručovací den.
 • Pakliže Prodávající nebude schopen dodat Kupujícímu Zboží ve lhůtě uvedené v odst. 5.2. Podmínek, neprodleně o tom vyrozumí Kupujícího.
 • Kupující je povinen převzít Zboží na výzvu Doručovatele v Doručovací den a nepodaří-li se z jakéhokoliv důvodu Zboží doručit na poprvé, pak je povinen převzít Zboží na opakovanou výzvu Doručovatele v tentýž Doručovací den. Nepřevezme-li Kupující Zboží ani na opakovanou výzvu Doručovatele, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy.
 • Současně s dodáním Zboží předá Prodávající Kupujícímu dodací list Zboží s uvedením veškerých položek dodaného Zboží s údajem jejich přesného množství a Kupní ceny.

 

 1. Práva z vad Zboží, Záruka, reklamace

 

 • Práva a povinnosti ohledně práv Kupujícího z vad Zboží se řídí ustanoveními § 1914 až § 1925, a § 2099 až § 2117 OZ.
 • Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:
 1. má Zboží vlastnosti, které Prodávající popsal na Stránkách nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy prováděné Prodávajícím,
 2. se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí na Stránkách nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. Zboží odpovídá obvyklé jakosti, jakou Zboží tohoto druhu zpravidla mívá,
 4. je Zboží dodáno v odpovídajícím druhu, provedení a množství,
 5. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  • Nemá-li Zboží vlastnosti uvedené v odst. 6.2. Podmínek, může Kupující požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.
  • Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud Kupující nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit.
  • Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží. Kupující má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit součást nebo opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
  • Prodávající přejímá Záruku za jakost Zboží, a to:
 6. u spotřebního zboží na dobu dvaceti čtyř (24) měsíců
 7. u potravin na dobu odpovídající době použitelnosti potraviny uvedené na jejich obalu nebo na Stránkách.

Doba Záruky začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Doba Záruky se prodlužuje o dobu vynaloženou Prodávajícím na odstranění vady Zboží. V případě výměny Zboží v rámci odstranění vad Zboží pokračuje původní doba Záruky vadného Zboží.

 • Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady Zboží v době Záruky dle odst. 6.6. Podmínek.
 • K uplatnění reklamace vad Zboží slouží daňový doklad, který byla vyúčtována cena Zboží.
 • Kupující je povinen v okamžiku převzetí Zboží řádně zkontrolovat, zda jsou Zboží a jeho obal nepoškozeny a zda je dodávka Zboží kompletní. V opačném případě je Kupující povinen tuto skutečnost nahlásit (i) Doručovateli při převzetí Zboží a (ii) Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, současně není Kupující povinen poškozené Zboží od Doručovatele převzít. Nesplní-li Kupující shora popsané povinnosti, pak Prodávající není povinen vyhovět reklamaci vad Zboží spočívajících v jeho poškození nebo nekompletnosti při dodání, pokud Kupující neprokáže, že tyto vady vznikly před dodáním Zboží,
 • V reklamaci je Kupující povinen uvést, jak se vada Zboží projevuje a přiložit fotodokumentaci vady Zboží, je-li tuto možné s ohledem na povahu vady Zboží na fotografii zachytit. Prodávající zajistí vyzvednutí Zboží u Kupujícího za účelem vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, a to na vlastní náklady.
 • Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci vady Zboží včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet den následující po dni uplatnění reklamace. Prodávající je povinen zaslat Kupujícímu potvrzení, v němž uvede, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace je Kupujícím požadován. Prodávající je povinen zaslat Kupujícímu potvrzení, ve kterém uvede datum a způsob vyřízení reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.

 

 • Odstoupení od Kupní smlouvy, smluvní pokuty

 

 • Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případech stanovených v Podmínkách a zákonem.
 • Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v kterémkoliv z následujících případů:
 1. bez udání důvodu před dodáním Zboží, nejpozději však do 12.00 hodin pracovního dne předcházejícího Doručovacímu dni,
 2. bez udání důvodu po dodání Zboží, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí Zboží,
 • bude-li Prodávající v prodlení s dodáním některého Zboží v Doručovací den, a to ohledně části Kupní smlouvy v rozsahu nedodaného Zboží,
 1. z důvodu vad Zboží za podmínek popsaných v čl. VI. Podmínek.
  • Kupující není oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy dle odst. 7.2. bod ii) Podmínek ohledně Zboží uvedeného v § 1837 OZ, zejména ohledně:
 2. Zboží, které podléhá rychlé zkáze (např. maso, ovoce, zelenina, apod.),
 3. Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím,
 • Zboží v uzavřeném obalu, které Kupující vyňal z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. vakuované potraviny).
  • V případě odstoupení od Kupní smlouvy je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu Zboží a Prodávající je povinen vrátit Kupujícími Kupní cenu, nebo její část, která byla do doby odstoupení od Kupní smlouvy zaplacena. Kupující je povinen vrátit Zboží v úplném množství a v nepoškozeném stavu, v opačném případě odpovídá Prodávajícímu za škodu.
  • Prodávající zajistí vyzvednutí Zboží od Kupujícího v důsledku odstoupení od Kupní smlouvy ve lhůtě následujícího Doručovacího dne po odstoupení od Kupní smlouvy. Náklady na vyzvednutí Zboží od Kupujícího nese Prodávající.
  • Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu Kupní cenu ve lhůtě sedmi (7) dnů ode dne vrácení Zboží Kupujícím, a to bezhotovostní platbou na bankovní účet sdělený Kupujícím.
  • Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy dle odst. 5.5. Podmínek, není povinen vrátit Kupujícímu část Kupní ceny odpovídající Kupní ceně Zboží, které podléhá rychlé zkáze, neboť Kupující zmařením doručení Zboží znemožní Prodávajícímu toto Zboží prodat.

 

 • Ochrana osobních údajů

 

 • Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR), zpracovával, shromažďoval a uchovával Osobní údaje.
 • Osobní údaje Prodávající zpracovává pouze pro účely plnění Kupní smlouvy. Poskytnutí Osobních údajů je Prodávajícím požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků z Kupní smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření Kupní smlouvy. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování. V případě, že bude Prodávající užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v těchto podmínkách, neprodleně poskytne Kupujícímu informaci o tomto jiném účelu.
 • Osobní údaje mohou být Prodávajícím poskytnuty třetím osobám, které externě poskytují Prodávajícímu služby související s jeho podnikatelskou činností dle Kupní smlouvy, a to Doručovateli, účetnímu, advokátovi, osobám poskytujícím serverové, webové, cloudové nebo IT služby, a to v rozsahu nezbytném pro poskytování těchto služeb Dopravci Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
 • Osobní údaje budou Prodávajícím zpracovávány po dobu trvání Kupní smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Prodávajícího, podle platných právních předpisů nejdéle však deset (10) let od jejího ukončení.
 • Kupující má právo kdykoliv požádat o potvrzení Prodávajícího, zda jeho Osobní údaje jsou zpracovávány či nikoliv, a pokud jsou, pak za jakým účelem, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Kupující má právo získat kopii jeho Osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Prodávající požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
 • Kupující může požádat Prodávajícího o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
 • Kupující má právo na vymazání jeho Osobních údajů pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvolá souhlas se zpracováním Osobních údajů a neexistuje žádný další důvod pro jejich zpracování (iii) vznese námitky proti zpracování Osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich zpracování (iv) zpracování Osobních údajů je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.
 • Kupující má právo na omezení zpracování jeho Osobních údajů, tj. do doby vyřešení sporných otázek ohledně zpracování jeho Osobních údajů, konkrétně pokud subjekt Osobních údajů (i) popírá přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování Osobních údajů je protiprávní, ale namísto výmazu Osobních údajů chce Kupující jejich zpracování pouze omezit, (iii) Prodávající již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Kupující ano (iv) nebo pokud byla Kupujícím vznesena námitka proti jejich zpracování, může Prodávající mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno souhlasem Kupujícího, případně tím, že Osobní údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
 • Kupující má právo získat své Osobní údaje, které poskytl Prodávajícímu se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění Kupní smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, má právo, aby Prodávající Osobní údaje předal jinému správci.
 • Kupující má právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Prodávajícího podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, na základě které Prodávající Osobní údaje dále nebude zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy Kupujícího nebo právy a svobodami.
 • Kupující bere na vědomí, že učiněním Objednávky souhlasí s tím, aby mu Prodávající zasílal obchodní sdělení přímo související se Zbožím, které Prodávající nabízí ke koupi na Stránkách, včetně informací o nových druzích či provedení Zboží, nebo produktech a službách se Zbožím souvisejících. Kupující má právo kdykoliv požádat Prodávajícího o to, aby mu přestal obchodní sdělení zasílat, a to buďto sdělením Prodávajícímu nebo použitím softwarového tlačítka „Odhlásit newsletter“ obsaženého v předchozím obchodním sdělení ve formě e-mailové zprávy.

 

 1. Doručování

 

 • Strany sjednávají, že veškerá sdělení související s Kupní smlouvou, včetně uplatnění veškerých práv Kupující z ochrany osobních údajů dle čl. IX. těchto podmínek, budou učiněna e-mailovou zprávou. E-mailová zpráva bude adresátovi doručována v případě Prodávajícího na jeho e‑mailovou adresu uvedenou na Stránkách a v případě Kupujícího na jeho e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce.
 • E-mailová zpráva se považuje za doručenou dnem potvrzení jejího doručení, nejpozději však dnem následujícím po jejím odeslání.
 • Prodávající splní svoji povinnost informovat Kupujícího o veškerých skutečnostech týkajících se Kupní smlouvy také odesláním SMS zprávy na telefonní číslo Kupujícího uvedené v Objednávce, s tím, že tato SMS zpráva se považuje za doručenou v okamžiku jejího odeslání.
 • Strany berou na vědomí, že nesou odpovědnost za převzetí jim doručovaných zásilek a zpráv a aktuálnost údajů pro doručování a zavazují se, že v případě změny údajů pro doručování takovou změnu oznámí bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně. Prodávající oznámí Kupujícími změnu údajů pro doručování uvedením tohoto údaje na Stránkách.

 

 1. Ostatní ustanovení

 

 • Závazkový vztah z Kupní smlouvy se kromě Podmínek také ustanoveními § 1810 a následujícími OZ a § 2158 a následujícími OZ.
 • Prodávající má právo jednostranně změnit Podmínky, a to zveřejněním nového znění Podmínek na Stránkách, s účinností pro Kupní smlouvy uzavřené v den následující po dni zveřejnění nového znění Podmínek.

 

 

V Brně dne 2. 7. 2020